Thursday, April 16, 2009

مجموعه اي از جملات آقاي رئيس جمهور

مارات اگر پیشرفت کند ، انگار ما پیشرفت کرده‌ایم!

مردم از شنیدن اسم دموکراسی حالت تهوع می‌گیرند!

این که می گویند دو تا بچه کافیه ، بنده معتقد نیستم . کشور ما برای صد و بیست میلیون نفر جا دارد!

۴۲ روزنامه علیه دولت می‌نویسند!

یک زن (اشاره به خانم فاطمه رجبی) پیدا شده که مردانه حرف می‌زند ، آن وقت شما بهش ایراد می‌گیرید؟

در کشور ما طی این دو ساله معجزه‌ی اقتصادی رخ داده!

گوجه‌فرنگی ۳۵۰۰ تومان نیست ، بغل خانه‌ی ما ۱۲۰۰ تومان است!

رشد تورم 23 درصد( بر طبق نظر مركز پژوهش هاي مجلس ) دروغ است. تورم 13 درصد است.

من نگفتم نفت را سر سفره ها مي آورم.

در سخنراني من در مجمع عمومي سازمان ملل، يك نفر گفت فلاني يك هاله اي از نور صورت تو را فرا گرفته بود.

امروز همه به اين واقعيت معتقدند كه در حال حاضر كشور را امام زمان اداره مي كند.

يک دختر 16 ساله در شيراز توانستهاست در زيرزمين خانهشان، اورانيوم را غنی کند!

آقای مشايی مظلوم واقع شدند! ايشان هيچگاه نگفتند ما با ملت اسرائيل دوست هستيم! (بلکه ايشان گفتند ما با مردم اسرائيل دوست هستيم!)

آقای کردان مظلوم واقع شدند و استيضاح ايشان غيرقانونی است!

هرگز نمیگذارند که اوباما رئيس جمهور آمريکا شود!

بهای کنونی نفت(150دلار در سال86) بسيار پايين است و من پيشبينی میکنم که نفت به 200 دلار هم برسد!

من به آقای علی آبادی گفتم که خودت با قدرت وارد فوتبال شو و فدراسيون فوتبال را اداره کن!

عدهای میگويند که بازار آزاد همه چيز را حل میکند، ولی من به شما میگويم که بازار آزاد برای دزدها و سارقهاست!

روز بسيج، نقطهی عطف تاريخ بشريت است!

اسفنديار مشايی(رئيس سازمان ميراث فرهنگی)

مردم ايران با مردم اسرائيل و آمريکا دوست هستند.

مردم آمريکا از بهترين مردمهای جهان هستند!

امروزه ديگر نمیتوان با دين جهان را اداره نمود و دوران حکومت دين بر جهان به پايان رسيده است!

محمد علی آبادی (رئيس سازمان تربيت بدنی)

من خودم ديدم که نامجو مطلق توپ را استپ کرد و توپ افتاد جلوی پای اسمائيل مطر!(نامجو مطلق 15 سال قبل از اين که "مطر" فوتبال خود را شروع کند، از فوتبال خداحافظی نموده بود!)

مردم در سفرهای استانی به ما فشار میآورند که ليگ فوتبال را 30 تيمی کنيم!

عملکرد برنامهی "نود" بر ضد نظام جمهوری اسلامی است!

در المپيک پکن، موفق بوديم!

نام تيم پرسپوليس بايد به پيروزی تغيير داده شود، همان طور که مردم در انقلاب شعار میدادند: استقلال، پيروزی، جمهوری اسلامی!

(همچنين محمد دادکان، يادداشتی را به خبرنگاران نشان داده بود که محمد علیآبادی، با خط خودش، تيم ملی را با 12 نفر، ارنج کرده بود!)

غلامحسين الهام (سخنگوی دولت) :

مردم این بار در بحث مذاکره با آمریکا اعتراض نمی‌کنند ، چون بر خلاف دولت‌های دیگر به دولت نهم اعتماد دارند!

+خبر برکناری وزيران اقتصاد و کشور، دروغ سيزده است که رسانهها ساختهاند!

دولت مخالف طرح امنيت اجتماعی است!

"نفت" بو میدهد و نمیتوان آن را سر سفرههای مردم آورد!

عبدالرضا مصری (وزیر رفاه) :

جلسات کمیسیون رفاه اجتماعی به خاطر نبود موضوع جلسه تشکیل نشده است! (یعنی خدا را شکر همه چیز در امن و امان است و همه در رفاه کامل به سر می‌برند!)

+(در مراسم تقدير از بازنشستگان از نمايندگان مجلس، هنگامی که عدهايی از افزايش قيمتها صحبت کردند و به عنوان مثال گرانی تخم مرغ را ذکر نمودند، ايشان فرمودند:)عجيب است که اين روزها همه تخم مرغ خور شدهاند!

اعلام خط فقر به چه درد میخورد. اين که به مردم بگوييم اگر 300 هزار تومن حقوق بگيريد، فقير هستيد، به جز آن که از نظر روانی برای آنها مساله ايجاد میکند، چه فايدهای دارد؟

کردان(وزير برکنار شده کشور):

(خطاب به دانشجويان در کلاس): اين طور درس خواندن شما فايدهای ندارد، بايد میبوديد و میديديد که ما در دانشگاه آکسفورد چگونه درس میخوانديم!

(در روز استيضاح): شهيد بهشتی هم مانند بنده، همواره مورد اتهام و دورغ پردازی دشمنان بود!

اين استيضاح باعث شاد شدن راديوهای اسرائيل و آمريکا میشود

1 comment: